ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
วศิน ดวงประภา TNKS000018272 Kerry-ems Sep 25, 2020 092020000005
ปกรณ์ธาดา ศรแก้วดารา TNKS000018087 Kerry-ems Sep 21, 2020 092020000004
พลอยไพลิน ลิ่มภัทรพงศื TNKS000017934 Kerry-ems Sep 16, 2020 092020000003
ยุภา อำนรรฆกิตติกุล TNKS000017894 Kerry-ems Sep 15, 2020 092020000002
สันติ มากงลาด TNKS000017628 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000001
ณัฏฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม WSTS00004945 Kerry-ems Aug 31, 2020 082020000011
วรรณา กิตติวิริยะการ WSTS000093036 Kerry-ems Aug 28, 2020 082020000010
จิโรจน์ คำเขื่อน WSTS000092554 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000009
เพ็ญศิริ ปานจันทร์ WSTS000090079 Kerry-ems Aug 11, 2020 082020000006
จิราภรณ์ สุระท้าว WSTS000088751 Kerry-ems Aug 04, 2020 082020000003
วรรธกา WSTS000088747 Kerry-ems Aug 04, 2020 082020000004
มณี วงศ์ษาพาน WSTS000088753 Kerry-ems Aug 04, 2020 082020000002
จันทรา ทรัลตี้ WSTS000088567 Kerry-ems Aug 03, 2020 082020000001
ยุวลักษณ์ บุญสม WSTS000088176 Kerry-ems Jul 31, 2020 072020000008
วิลันดา กองสมบัติ WSTS000087639 Kerry-ems Jul 29, 2020 072020000006
เฉลิมรัตน์ ชำนิ WSTS000084628 Kerry-ems Jul 10, 2020 072020000004
วุฒิพงษ์ เกื้อฉิม WSTSN00004552 Kerry-ems Jul 08, 2020 072020000003
ธนาภรณ์ ภูผาสี WSTS000083584 Kerry-ems Jul 03, 2020 072020000002
จารุวรรณ ธรรมเจริญ WSTSN00004529 Kerry-ems Jul 03, 2020 072020000001
ชัยอานนท์ แก้วเงิน TNKS000015946 Kerry-ems May 11, 2020 052020000006
น.ส.พรนิภา ศักดิ์เพ็ง TNKS000015933 Kerry-ems May 09, 2020 052020000005
ชญานิษฐ์ บุญสร้อย TNKS000015932 Kerry-ems May 09, 2020 052020000004
ประจุพร นาควิมล TNKS000015785 Kerry-ems May 06, 2020 052020000003
กนกพรรณ ทองเกลี้ยง TNKS000015784 Kerry-ems May 06, 2020 052020000002
วีรวุฒิ แซ่ตั้ง TNKS000015711 Kerry-ems May 04, 2020 052020000001
ด.ต. หญิง ดารณี ศิรวัชรินทร์ TNKS000014757 Kerry-ems Apr 04, 2020 042020000002
วรรณฤดี จันทร์ประสิทธิ์ TNKS000014661 Kerry-ems Apr 02, 2020 042020000001
กรชกร เจริญกูล TNKS000014594 Kerry-ems Apr 01, 2020 032020000003
วรรณฤดี จันทร์ประสิทธิ์ TNKS000014538 Kerry-ems Mar 31, 2020 032020000004
ธเนศ ทาติ๊บ TNKS000014088 Kerry-ems Mar 21, 2020 032020000002
ดาว จูมคำ TNKS000012684 Kerry-ems Feb 22, 2020 022020000004
โกลัญญา กลวิชรอวิภา TNKS000012442 Kerry-ems Feb 14, 2020 022020000003
ไอรดา สุวรรณสิงห์ TNKS000011875 Kerry-ems Feb 03, 2020 022020000002
Alanood Alkuwari TNKS000011817 Kerry-ems Feb 01, 2020 012020000009
อัญชลี PSP0002056900 Kerry-ems Jan 17, 2020 012020000006
คุณนรโชค นงลศรี PSP0005272166 Kerry-ems Jan 13, 2020 012020000004
คุณน้ำฝน แก้วใส่ PSP0005272167 Kerry-ems Jan 13, 2020 012020000002
คุณศิริวัฒน์ เจริญวงศ์ PSP0005272153 Kerry-ems Jan 09, 2020 012020000001
Wasan Wangtanabadeekool PSP0002862481 Kerry-ems Dec 20, 2019 122019000002
ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์ PSP0002056898 Kerry-ems Dec 09, 2019 122019000001
รชนีกร ก้อนทองดี PSP0002857648 Kerry-ems Nov 29, 2019 112019000005
Matthew POS B01001000202071 ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000002
Karlis Rozentals RO 1422 8297 1 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 04, 2019 102019000003
หนูการ คุณราช PSP0002862482 Kerry-ems Nov 04, 2019 112019000001
ราตรี นุ้ยลิบ PSP0002857639 Kerry-ems Oct 30, 2019 102019000005
Monthawan Reaksongkho PSP0002857640 Kerry-ems Oct 30, 2019 102019000004
อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ PSP0002857636 Kerry-ems Oct 15, 2019 102019000002
อำนวน ประดิษฐ์ค่าย PSP0002857633 Kerry-ems Oct 04, 2019 102019000001
อมร กัลยพฤกษ์ PSP0002857632 Kerry-ems Sep 25, 2019 092019000004
นภามาตย์ ภู่ด้วง POS B01001000202114 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 05, 2019 092019000001
ชื่อลูกค้า : วศิน ดวงประภา
Tracking number : TNKS000018272
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : ปกรณ์ธาดา ศรแก้วดารา
Tracking number : TNKS000018087
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : พลอยไพลิน ลิ่มภัทรพงศื
Tracking number : TNKS000017934
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : ยุภา อำนรรฆกิตติกุล
Tracking number : TNKS000017894
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : สันติ มากงลาด
Tracking number : TNKS000017628
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม
Tracking number : WSTS00004945
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000011
ชื่อลูกค้า : วรรณา กิตติวิริยะการ
Tracking number : WSTS000093036
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000010
ชื่อลูกค้า : จิโรจน์ คำเขื่อน
Tracking number : WSTS000092554
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000009
ชื่อลูกค้า : เพ็ญศิริ ปานจันทร์
Tracking number : WSTS000090079
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ สุระท้าว
Tracking number : WSTS000088751
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : วรรธกา
Tracking number : WSTS000088747
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : มณี วงศ์ษาพาน
Tracking number : WSTS000088753
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : จันทรา ทรัลตี้
Tracking number : WSTS000088567
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : ยุวลักษณ์ บุญสม
Tracking number : WSTS000088176
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : วิลันดา กองสมบัติ
Tracking number : WSTS000087639
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : เฉลิมรัตน์ ชำนิ
Tracking number : WSTS000084628
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : วุฒิพงษ์ เกื้อฉิม
Tracking number : WSTSN00004552
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : ธนาภรณ์ ภูผาสี
Tracking number : WSTS000083584
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ ธรรมเจริญ
Tracking number : WSTSN00004529
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ชัยอานนท์ แก้วเงิน
Tracking number : TNKS000015946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : น.ส.พรนิภา ศักดิ์เพ็ง
Tracking number : TNKS000015933
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : ชญานิษฐ์ บุญสร้อย
Tracking number : TNKS000015932
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : ประจุพร นาควิมล
Tracking number : TNKS000015785
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : กนกพรรณ ทองเกลี้ยง
Tracking number : TNKS000015784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : วีรวุฒิ แซ่ตั้ง
Tracking number : TNKS000015711
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ด.ต. หญิง ดารณี ศิรวัชรินทร์
Tracking number : TNKS000014757
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : วรรณฤดี จันทร์ประสิทธิ์
Tracking number : TNKS000014661
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : กรชกร เจริญกูล
Tracking number : TNKS000014594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : วรรณฤดี จันทร์ประสิทธิ์
Tracking number : TNKS000014538
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : ธเนศ ทาติ๊บ
Tracking number : TNKS000014088
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : ดาว จูมคำ
Tracking number : TNKS000012684
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : โกลัญญา กลวิชรอวิภา
Tracking number : TNKS000012442
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : ไอรดา สุวรรณสิงห์
Tracking number : TNKS000011875
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : Alanood Alkuwari
Tracking number : TNKS000011817
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : อัญชลี
Tracking number : PSP0002056900
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : คุณนรโชค นงลศรี
Tracking number : PSP0005272166
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : คุณน้ำฝน แก้วใส่
Tracking number : PSP0005272167
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : คุณศิริวัฒน์ เจริญวงศ์
Tracking number : PSP0005272153
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : Wasan Wangtanabadeekool
Tracking number : PSP0002862481
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
Tracking number : PSP0002056898
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : รชนีกร ก้อนทองดี
Tracking number : PSP0002857648
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : Matthew
Tracking number : POS B01001000202071
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : Karlis Rozentals
Tracking number : RO 1422 8297 1 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : หนูการ คุณราช
Tracking number : PSP0002862482
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : ราตรี นุ้ยลิบ
Tracking number : PSP0002857639
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : Monthawan Reaksongkho
Tracking number : PSP0002857640
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
Tracking number : PSP0002857636
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : อำนวน ประดิษฐ์ค่าย
Tracking number : PSP0002857633
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : อมร กัลยพฤกษ์
Tracking number : PSP0002857632
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : นภามาตย์ ภู่ด้วง
Tracking number : POS B01001000202114
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
Powered by MakeWebEasy.com