ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

findigonline.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ก่อนทำการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ
 
1. การสมัครสมาชิกของท่าน มีต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ findigonline.com ให้การบริการ สินค้าและข้อเสนอพิเศษต่างๆที่จัดไว้ให้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆเท่านั้น

2. เพื่อความสะดวก findigonline.com ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณสมาชิกที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความ ปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ findigonline.com

3. สมาชิกกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณสมาชิกเอง หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลของคุณที่ให้มาเป็นเท็จ ทาง findigonline.com
    ขอสงวนสิทธิ์ต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลเท็จนั้น


4. สมาชิกจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ findig.com , สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์
   ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง 


5. findigonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกและเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่จะเกิด ขึ้น หากคุณได้ทำเนื้อหาที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว